Privacy Verklaring Zeus Advies

Zeus Advies (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Zeus Advies onder nummer 63222035, hierna te noemen Zeus Advies) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.


Contactgegevens:

Zeus Advies is te bereiken via info@zeus-advies.nl.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Zeus Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Zeus Advies verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Zeus Advies verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Zeus Advies verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aangaande jouw gezondheid. Deze informatie verstrek je om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Zeus Advies en op basis van de wettelijke verplichtingen conform Burgerlijk Wetboek.


Met welk doel en op basis van welke grondslag

Zeus Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om acties uit te voeren op basis van de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Om advies en training op maat te geven
 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of folder


Geautomatiseerde besluitvorming

Zeus Advies neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Zeus Advies gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.


Bewaartermijnen

Zeus Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zeus Advies hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens:
  Administratieve gegevens die verzameld worden voor het vastleggen van loondoorbetalingsplicht, zoals datum ziekmelding, duur verzuim en datum herstel zullen bewaard blijven tot 2 jaar nadat de arbeidsrelatie afgelopen is. Of langer indien deze gegevens nodig zijn ten behoeve van doeleinden waarvoor zij destijds verzameld zijn.
 • Re-integratiedossier bij langdurig verzuim/spoor 2 traject:
  Er bestaat geen wettelijk termijn voor het bewaren van het niet-medische deel van het reintegratiedossier van de werknemer. Indien nodig zullen de gegevens langer dan 2 jaar na afronden re-integratie bewaard worden ten behoeve van doeleinden waarvoor zij destijds verzameld zijn.
 • Eigen risico drager Ziektewet en WGA:
  Wettelijk is bepaald dat wanneer de werkgever eigen risico draagt voor de Ziektewet en WGA, het medisch dossier van een werknemer 10 jaar bewaard moet worden en de overige gegevens 5 jaar. Bij WGA geldt dat het dossier bewaard mag worden zolang als het WGA-traject duurt, wat maximaal 10 jaar is. Wanneer het WGA-traject eerder afgelopen is, bij herstelmelding bijvoorbeeld, zullen de gegevens niet langer bewaard worden.• Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie:
  Zo lang als je een contract met Zeus Advies hebt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Zeus Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Zeus Advies (bijvoorbeeld de accountant), sluit Zeus Advies een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zeus Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies


Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook het aantal bezoekers mee zien.
Wij zien geen naam, url of andere zaken van de bezoeker. Is slechts ter analyse van de hoeveelheid bezoekers.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website ons hostingbedrijf werken dan niet goed meer.


Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeus Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Zeus Advies een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeus-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Zeus Advies jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zeus Advies reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Zeus Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe Zeus Advies persoonsgegevens beveiligt
Zeus Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@zeus-advies.nl.

 

Wijziging Privacy Statement
Zeus Advies behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Zwijndrecht, 25 mei 2018
Versie 2 – 29/03/2019